Privātuma atruna

“PRO 1 STAGE” SIA turpmāk tekstā saukta Sabiedrība, Jūs informē, ka no 2018.gada 25.maija stājas spēkā Vispārējā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation).

Sabiedrība apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis/iesnieguši, kā Sabiedrības klients vai arī iesniegsiet nākotnē, ir/tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību un izmantoti tikai savstarpēji atrunāto pakalpojumu sniegšanai un komunikācijai. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu datu apstrādes laiku, kas nepārsniegs līguma darbības termiņu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būs nepieciešams saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti, vai arī datu nodošana nepieciešama savstarpēji atrunāto pakalpojumu sniegšanai.

Sabiedrība uzņemas atbildību par Jūsu datu nodošanu trešajām personām un iepriekš rakstiski informēs Jūs par tām personām, kurām Jūsu dati tiks nodoti.

  • Jums ir tiesības nepiekrist Jūsu datu nodošanai, rakstiski informējot par to Sabiedrību.
  • Jums ir tiesības jebkurā laikā rakstiski informēt Sabiedrību un prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.